Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Ibsker Jagtforening

20-5-2018

 

Dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger,

når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Ibsker Jagtforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Bo Marker Telefonnr.: 53 74 30 40  Mail: bomarkervvs@gmail.com Website: www.ibskerjagtforening.dk

 

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra: Vi anvender oplysninger, vi modtager fra dig. 

og  Danmarks Jægerforbunds medlemskartotek.

 

Ibsker Jagtforenings formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 


Formål:

1. Formål med behandling af personoplysningerne:

Drift af foreningen, medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

a) Daglig drift af foreningen

b) Udbetaling af honorarer og godtgørelser 


2. Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som tillidsmand.


1. Medlemmer

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen


2. Tillidsfolk

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på op til 5 år fra ophøret af dit virke.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som tillidsfolk til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Du kan gøre brug af dine rettigheder:

Herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.