Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter   


for   


Ibsker Jagtforening   


Lokalforening under   


Danmarks Jægerforbund (DJ )   


1.0.   Navn og hjemsted:   


1.1.   Foreningens navn er Ibsker Jagtforening 


1.2.   Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune 


2.0.   Forholdet til Danmarks Jægerforbund.   


2.1.   Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for Foreningen og går forud for disse vedtægter. 


2.2.   DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser 


3.0   Formål og opgaver.   


3.1.  Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor det gamle Ibsker og Svaneke sogns områder og fremme disse interesser i tilknytning til DJ’s formål. 


3.2.   Foreningens passive medlemmer, det vil sige de medlemmer, der ikke har fast bopæl i de gamle Ibsker  og Svaneke sogne, har ikke møde- og stemmeret  i  foreningens anliggender, ligesom de ikke har ret til at deltage i foreningens jagter. 


Dog er passive medlemmer, der deltager aktivt i et af foreningens udvalg, velkomne til at deltage i foreningens jagter. 


4.0.   Optagelse.   


4.1.   Foreningen kan som medlem optage enhver hæderlig person   


5.0.   Ophør.   


5.1.   Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december måned. 


5.2.   Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingentet, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler. 


5.3.   Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse. 


5.4.   Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue. 


6.0.   Kontingent og hæftelse.   


6.1.   Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent. 


6.2.   Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v. 


6.3.   Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.     


7.0.   Ordinær generalforsamling.   


7.1.   Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 


7.2.   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest den 1. januar. 


7.3.  Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af indkomne  forslag annonceres i Jæger nr. 1 under foreningsmeddelelser, samt på foreningens  hjemmeside. 


7.4.   Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 


               1) Valg af dirigent   


               2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke

                siden sidste ordinære generalforsamling   


               3) Fremlæggelse af de af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse.   


               4) Indkomne forslag.   


               5) Valg af formand   


               6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.   


               7) Valg af suppleanter   


               8) Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.   


               9) eventuelt.   


     


8.0.   Ekstraordinær generalforsamling.   


8.1.   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.

Efter skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. 


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i lokalpressen med mindst 8 dages varsel. 


9.0.   Afstemninger.   


9.1.   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 


9.2.   Hvert medlem har en stemme. 


9.3.   Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning. 


9.4.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 


9.5.   Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. 


9.6.   Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. 


10.0. Bestyrelse.   


10.1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af Foreningen. 


10.2 Bestyrelsen består af  5 medlemmer, heraf 1 medlem valgt  blandt flugtskydningsudvalgets medlemmer. 


10.3. Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted. 


10.4. Formanden er på valg alene og vælges af generalforsamlingen. 


10.5. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, kasserer samt en sekretær. 


10.6. Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 2 af 5 medlemmer af bestyrelsen begærer det. 


10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 


10.8. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. 


10.9. Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens -  eller i hans fravær næstformandens  -   stemme afgørende. 


11.0. Tegningsret.   


11.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 


11.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. 


12.0. Formue og regnskab.   


12.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer. 


12.2. Regnskabsåret er kalenderåret. 


13.0. Revision.   


13.1. De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. 


13.2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 


13.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor. 


14.0. Sammenslutning.   


14.1. Generalforsamlingen kan, hvis Husmandsplantagens godkendelse foreligger, med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening. 


15.0. Opløsning.   


15.1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst 2           måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses. 


15.2. Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. 


Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål. 


16.0. Ikrafttræden.   


16.1. Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 29. januar 2010, træder i kraft, når de er godkendt af DJ. 


Jesper Hjorth          Mogens Hellisen          Ib Andersen         

Bo Marker         Preben Pedersen 


Danmarks Jægerforbund